Salgs og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser

1. ANVENDELSE

1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke er fraveget ved skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser finder ikke anvendelse med mindre Daugbjerg Maskiner ApS (i det følgende kaldet DB) skriftlig har accepteret disse.

1.2. DB’s produkter er kun konstrueret og fremstillet til erhvervsmæssig benyttelse og må ikke uden DB’s skriftlige tilladelse anvendes eller indbygges i genstande, der ikke benyttes erhvervsmæssig.

2. TILBUD

2.1. Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudsdato med mindre andet er angivet.

3. PRIS

3.1. Tilbud er angivet efter tilbudsdagens pris. DB er berettiget til at ændre prisen indtil levering med den merudgift, ændringer i f.eks. råvarepriser, valutakurser, overenskomstmæssige lønninger og offentlige afgifter har medført for DB.

3.2. Alle priser er inklusive emballage, men eksklusive fragt, merværdiafgift, told eller anden offentlige afgifter.

4. LEVERING

4.1. Levering sker ab fabrik DB, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

4.2. Forsendelse af det købte sker på købers regning og risiko.

4.3. Levering op til 30 dage efter den i ordrebekræftelsen angivne leveringstid betragtes som rettidig levering. Såfremt leveringen forsinkes udover 30 dage, kan køber træde tilbage fra aftalen, medmindre det købte er meldt klar til afsendelse, inden DB har modtaget skriftlig meddelelse om købers tilbagetræden. Køber kan ikke rejse krav af nogen art mod DB i tilfælde af forsinkelse.

4.4. Køber kan ikke afvise dellevering.

5. LEVERINGSHINDRINGER

5.1. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindre aftalens opfyldelse, eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld. Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, så som brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelse, rekvirering og beslaglæggelse, valutarestriktioner. Oprør, uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelser af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

 

5.2. DB er i øvrigt kun ansvarlig for leveringshindringer såfremt at der godtgøres, at der er udvist fejl eller forsømmelse fra DB’s side. Ansvaret omfatter ikke driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, og erstatning kan maksimalt udgøre 10 % af købesummen.

6. BETALING/EJENDOMSFORBEHOLD

6.1. Betalingsbetingelser er netto kontant, såfremt andet ikke er aftalt. Ved forsinket betaling forrentes købesummen med 1 % pr. påbegyndt måned.

6.2. Det leverede forbliver DB’s ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud, herunder påløbne renter og omkostninger.

6.3. Reklamation over leverancer berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling fra allerede foretagne leverancer, således at købers tilbageholdelse af forfaldne beløb betragtes som en misligholdelse.

7. ANSVAR FOR MANGLER

7.1. Køber skal kontrollere og undersøge leverancen umiddelbart efter modtagelse. Ved mangelfuld levering skal DB straks informeres.

7.2. DB påtager sig at afhjælpe eventuelle mangler, som skyldes fejl i materiale og/eller fremstilling ved de af DB leverede dele. Afhjælpningen sker enten i form af levering af nye dele, eller efter DB’s bestemmelse ved reparation. I begge tilfælde er arbejdsløn og andre følgeomkostninger ikke indeholdt i DB’s forpligtelser. Hvis ombytning eller reparation vil medføre uforholdsmæssige omkostninger, er DB dog berettiget til at yde forholdsmæssigt afslag i købesummen svarende til værdiforringelsen.

7.3. Ved reparation og ombytning skal køber returnere den defekte leverance. Returnering og fremsendelse på ny til køber sker for dennes risiko. DB afholder rimelige fragtudgifter for returnerede mangelfulde leverancer.

7.4. Udskiftede dele tilhører DB.

7.5. DB’s pligter efter nærværende paragraf omfatter kun mangler konstateret inden 24 måneder fra levering til slutbruger, dog maksimalt 30 måneder fra afsendelse fra DB. DB’s pligter bortfalder, hvis køber ikke reklamerer inden 8 dage, fra manglen var eller burde være konstateret.

7.6. Udover det ovenfor anførte kan køber ikke rejse krav af nogen art mod DB.

7.7. DB yder ikke i noget tilfælde erstatning som følge af driftstab, tidstab, avancetab eller andre indirekte tab, herunder yder DB ikke erstatning til dækning af de følgeskader og omkostninger, der måtte være ved nedtagelse og remontering af de genstande, hvori det solgte måtte være indføjet.

7.8. DB’s ansvar kan i intet tilfælde overstige det beløb svarende til fakturaværdi ekskl. moms for den reklamationsberettigede vare.

7.9. Køber må ikke fjerne den vedlagte manual fra produktet. Køber må under ingen omstændigheder ændre på eller fjerne afmærkning af kapacitetsangivelse, advarsler, og serienummer på produktet.

8. PRODUKTANSVAR

8.1. DB er ansvarlig for personskader i henhold til den til enhver tid gældende Produktansvarslov.

8.2. Ethvert ulovbestemt produktansvar udviklet i henhold til retspraksis om erstatning er udtrykkeligt fraskrevet af DB.

8.3. DB er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom og løsøre tilhørende køber eller tredjemand, eller som opstår medens leverancen er i købers besiddelse.

8.4. DB er ikke ansvarlig for skader på produkter der er fremstillet af køber, eller på produkter hvori købers produkter indgår, eller for skader på fast ejendom eller løsøre, som købers produkter som følge af DB’s leverancer forårsager.

8.5. DB er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab.

8.6. I den udstrækning DB måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber pligtig til at holde DB skadesløs, i samme omfang som DB’s ansvar er begrænset som nævnt ovenfor.

8.7. Hvis tredjemand fremsætter krav om erstatning for produktskade, skal DB underrettes herom. DB og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav fremsat af tredjemand mod enten DB eller køber på grund af skade eller tab, som påstås forvoldt af leverancen.

8.8. Såfremt det godtgøres, at tingskade skyldes grov uagtsomhed hos DB, er erstatningsansvaret for fast ejendom eller løsøre begrænset til 300.000. EUR § 8.5. er fortsat gældende.

9. LOVVALG OG VÆRNETING

9.1. Enhver tvist mellem parterne skal afgøres efter dansk ret, herunder Den danske Købelov, og med retten i Viborg, som værneting.

Scroll til toppen