Garanti

Garanti

Køber skal kontrollere og undersøge leverancen umiddelbart efter modtagelse. Ved mangelfuld levering skal Daugbjerg Maskiner straks informeres.

Daugbjerg Maskiner påtager sig at afhjælpe eventuelle mangler, som skyldes fejl i materiale og/eller fremstilling ved de af Daugbjerg Maskiner leverede dele. Afhjælpningen sker enten i form af levering af nye dele, eller efter Daugbjerg Maskiners bestemmelse ved reparation. I begge tilfælde er arbejdsløn og andre følgeomkostninger ikke indeholdt i Daugbjerg Maskiners forpligtelser. Hvis ombytning eller reparation vil medføre uforholdsmæssige omkostninger, er Daugbjerg Maskiner dog berettiget til at yde forholdsmæssigt afslag i købesummen svarende til værdiforringelsen.

Ved reparation og ombytning skal køber returnere den defekte leverance. Returnering og fremsendelse på ny til køber sker for dennes risiko. Daugbjerg Maskiner afholder rimelige fragtudgifter for returnerede mangelfulde leverancer.

Udskiftede dele tilhører Daugbjerg Maskiner.

Daugbjerg Maskiners pligter efter nærværende paragraf omfatter kun mangler konstateret inden 24 måneder fra levering til slutbruger, dog maksimalt 30 måneder fra afsendelse fra Daugbjerg Maskiner. Daugbjerg Maskinerspligter bortfalder, hvis køber ikke reklamerer inden 8 dage, fra manglen var eller burde være konstateret.

Udover det ovenfor anførte kan køber ikke rejse krav af nogen art mod Daugbjerg Maskiner.

Daugbjerg Maskiner yder ikke i noget tilfælde erstatning som følge af driftstab, tidstab, avancetab eller andre indirekte tab, herunder yder Daugbjerg Maskiner ikke erstatning til dækning af de følgeskader og omkostninger, der måtte være ved nedtagelse og remontering af de genstande, hvori det solgte måtte være indføjet.

Daugbjerg Maskiners ansvar kan i intet tilfælde overstige det beløb svarende til fakturaværdi ekskl. moms for den reklamationsberettigede vare.

Scroll til toppen